Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, świadczenia Usług Konsultacji, różnego rodzaju Szkoleń, sprzedaży Towarów oraz Treści cyfrowych za pośrednictwem serwisu internetowego www.agently.com.pl (zwanego dalej Serwisem Internetowym). 
 2. Serwis Internetowy ma charakter informacyjno-usługowo–sprzedażowy. Tematyka Serwisu związana jest z kosmetologią i medycyną funkcjonalną dotyczącą leczenia dermatoz skórnych. Dzięki funkcjonalnościom dostępnym w Serwisie, jego Użytkownicy mają możliwość wykupienia Szkoleń związanych z tematyką Serwisu, przeprowadzanych w różnych formach, oferowanych przez Usługodawcę. Użytkownicy Serwisu, którzy zmagają się z problemami skórnymi lub chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kosmetologii i prawidłowej pielęgnacji swojej skóry, mogą skorzystać z Usługi Konsultacji. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca sprzedaje również Towary i Treści cyfrowe. 
 3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez AGENTLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Jana Kantego Federowicza 35/21, 30-392 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000878291, NIP 6762590859, REGON 387919341, o kapitale zakładowym w wysokości: 10 000,00 zł, zwanego dalej Usługodawcą.
 4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  –  za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: kontakt@agently.com.pl;
  – za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.agently.com.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 
 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów oraz wszelkich treści publikowanych i udostępnianych w ramach Serwisu należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Ankieta – elektroniczny formularz zawierający zestaw pytań, do którego link wysyłany jest przez Usługodawcę do Użytkownika w mailu potwierdzającym przyjęcie do realizacji Zamówienia złożonego na Usługę Konsultacji. Ankieta zawiera pytania dotyczące m.in. stylu życia, diety, czynników stresogennych, przebytych i istniejących chorób, problemów skórnych, zażywanych leków, suplementów, stosowanej pielęgnacji skóry, rodzaju wykonywanej pracy zawodowej Użytkownika. W elektronicznym formularzu znajduje się również miejsce na załączenie Badań laboratoryjnych oraz zdjęć prezentujących problemy skórne;  

Badania laboratoryjne/ Badania – lista badań koniecznych do wykonania przez Użytkownika we własnym zakresie, przed planowaną Konsultacją. Lista Badań koniecznych do wykonania, wysyłana jest przez Eksperta w mailu potwierdzającym przyjęcie do realizacji Zamówienia złożonego na Usługę Konsultacji. Zaleca się, aby Użytkownik dostarczył wyniki Badań laboratoryjnych najpóźniej na 4 dni robocze przed planowaną Konsultacją. Wyniki Badań mogą być wysłane w formie załącznika do Ankiety lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej. Wyniki Badań laboratoryjnych analizowane są przez Eksperta podczas Konsultacji; 

Blog – podstrona Serwisu, na której Usługodawca publikuje artykuły tematyczne związane z charakterem Serwisu i prowadzoną działalnością gospodarczą;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Dostęp– rodzaj Treści cyfrowej w postaci udzielenia Użytkownikowi dostępu do Klubu poprzez przesłanie danych dostępowych Użytkownikowi Serwisu, po zawarciu z Usługodawcą Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, zgodnie z ppkt. VIII niniejszego Regulaminu;

Ekspert medycyny funkcjonalnej/Ekspert – Amelia Pietryka, będąca specjalistą m.in. w dziedzinie medycyny funkcjonalnej, świadcząca m.in. Usługi Szkolenia oraz Konsultacji;

Klub- serwis internetowy pod adresem: skinlovers.agently.com.pl,  który służy jako platforma społecznościowa dla Użytkowników Serwisu, z której Użytkownik może korzystać po zawarciu z Usługodawcą Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsultacja – usługa świadczona za pośrednictwem platformy elektronicznej, umożliwiającej przeprowadzenie spotkania online pomiędzy Użytkownikiem a Ekspertem, podczas którego możliwe jest  prowadzenie rozmów audio i video. W czasie trwania Konsultacji, Ekspert przeprowadza analizę wyników Ankiety oraz przekazuje Zalecenia dotyczące problemu skórnego, z którym zmaga się Użytkownik. W zakres Konsultacji wchodzi również Opieka pokonsultacyjna; 

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Opieka pokonsultacyjna – usługi wchodzące w zakres Konsultacji, opisane w pkt VI ppkt 10, świadczone przez okres czasu wskazany w opisie Usługi Konsultacji;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Regulamin – niniejszy dokument; 

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.agently.com.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Szkolenie  – seria wiadomości z materiałami szkoleniowymi, webinar prowadzony online, dostęp do nagrań szkoleniowych lub dostęp do nagrania Szkolenia przeprowadzonego w postaci webinaru.  Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych rodzajów Szkoleń, o których mowa w zdaniu poprzednim, znajdują się  w pkt V niniejszego Regulaminu. Szkolenia związane są tematycznie w szczególności z kosmetologią, medycyną funkcjonalną dotyczącą leczenia różnego rodzaju dermatoz skórnych, ze zdrowym stylem życia i świadomą pielęgnacją skóry; 

Towar – produkt prezentowany w Serwisie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczane cyfrowo, niezapisane na nośniku materialnym, w szczególności w postaci e-booka, wysyłanego na adres poczty elektronicznej Użytkownika w formacie pdf lub Dostępu do Klubu, prezentowany w Serwisie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdej z prezentowanych Treści cyfrowych.  Użytkownik może również pobrać e-book ze swojego Konta; 

Uczestnik Szkolenia/Konsultacji – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, posiadająca aktualną zgodę opiekuna lub przedstawiciela ustawowego na udział w Szkoleniu lub Konsultacji;

Umowa o dostarczenie treści cyfrowych- umowa dostarczenie Treści cyfrowych, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie polegająca na udzieleniu dostępu do Treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym;

Umowa o świadczenie Usługi Konsultacji/Usługi Szkolenia – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Uczestnikiem Konsultacji/Szkolenia w ramach Serwisu, na zasadach określonych w pkt VII niniejszego Regulaminu, polegająca na świadczeniu Usługi Szkolenia/Konsultacji; 

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych w pkt IX niniejszego Regulaminu;

Usługa Konsultacji – odpłatna usługa oferowana przez Usługodawcę, prezentowana na stronach Serwisu Internetowego, polegająca w szczególności na przeprowadzaniu Konsultacji online za pośrednictwem platformy elektronicznej wskazanej w opisie Usługi, w terminie wybranym przez Użytkownika, na zasadach określonych w pkt VI niniejszego Regulaminu;

Usługa Szkolenia – odpłatna usługa oferowana przez Usługodawcę, prezentowana na stronach Serwisu Internetowego, polegająca w szczególności na przeprowadzaniu różnego rodzaju Szkoleń za pośrednictwem Serwisu lub zewnętrznej platformy elektronicznej, wskazanej w opisie Usługi, umożliwiającej przeprowadzenie webinaru. Usługa Szkolenia przeprowadzana jest na zasadach określonych w pkt V niniejszego Regulaminu;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o prawach autorskich– ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Zalecenia – wytyczne wskazane przez Eksperta podczas Konsultacji, przygotowane na podstawie wyników Ankiety. Wytyczne dotyczą problemów skórnych i kosmetologicznych, z którymi zmaga się Uczestnik Konsultacji. Zalecenia wysyłane są również za pośrednictwem wiadomości elektronicznej; 

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Szkolenia, Konsultacji, Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych lub Umowy sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF,
  • program umożliwiający rozpakowanie dokumentów – typu .rar i zip.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  a. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym treści zamieszczonych w ramach Bloga,
  b. bezpłatne dodawanie i prezentowanie komentarzy dotyczących treści prezentowanych w ramach Bloga,
  c. prowadzenie Konta w Serwisie,
  d. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
  e. świadczenie Usługi Newsletter,
  f. udostępnia treści zawartych na stronie Serwisu na portalach społecznościowych, m.in. na Facebooku.

   

  oraz Usług płatnych w postaci:
  a. korzystania ze Szkolenia lub udziału w Szkoleniu, w zależności od jego rodzaju,
  b. udziału w Konsultacji. 

 3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie bezpłatnych Usług wskazano w niniejszym Regulaminie w ppkt poniżej. Informacje dotyczące Usług płatnych wskazane są w pkt V oraz VI poniżej. 
 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym treści zamieszczonych w ramach Bloga, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu lub podstrony, na której znajduje się Blog. 
 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodawaniu i prezentowaniu komentarzy dotyczących treści prezentowanych w ramach Bloga jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą opublikowania komentarza.
 6. Użytkownik, dodając komentarze w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. 
 7. Poprzez zamieszczenie komentarzy Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu oraz w należących do Usługodawcy social mediach, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 8. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 9. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta.
 10. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 11. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza. 
 12. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji. 
 13. Użytkownik ma możliwość udostępniania treści publikowanych na Stronie Internetowej na swoich profilach w portalach społecznościowych, w tym m.in. na portalu Facebook, za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie Internetowym. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na umożliwieniu udostępniania jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udostępnienia treści. Treść udostępniona przez Użytkownika jest prezentowana w ramach jego profilu, m.in. w portalu Facebook. Dalsze zasady korzystania z funkcji udostępnienia treści na profilach Użytkownika określają regulamin portalu Facebook i w zakresie w nim określonym Użytkownik może dysponować udostępnioną treścią na swoim profilu, w tym usunąć ją bądź dalej publikować.
 14. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. SZKOLENIA

 1. Usługodawca na stronach Serwisu prezentuje Użytkownikom informacje dotyczące różnego rodzaju Szkoleń, w szczególności w postaci ich opisu oraz ich cenniki. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Usługę Szkolenia dostępną w Serwisie, zgodnie z informacjami prezentowanymi na jego stronach, na zasadach określonych w pkt VII poniżej. 
 2. Usługodawca oferuje następujące rodzaje Szkoleń:
  a. Szkolenie w ramach którego, Uczestnik otrzymuje serię wiadomości elektronicznych, wysyłanych w określonych odstępach czasu, zawierających pliki pdf. z treściami, instrukcjami oraz zadaniami do wykonania, związanymi z tematyką Szkolenia, wskazaną w jego opisie. Wiadomości elektroniczne wysyłane są na adres poczty elektronicznej Uczestnika wskazany podczas składania Zamówienia;
  b. Szkolenie w postaci webinaru prowadzonego na żywo na specjalnej, elektronicznej platformie szkoleniowej. Podczas webinaru, Uczestnicy mogą brać aktywny udział w Szkoleniu poprzez zadawanie pytań i udział w dyskusji. Szkolenie, o którym mowa w niniejszym ppkt lit. b, odbywa się w terminie określonym w opisie Usługi Szkolenia. Po złożeniu Zamówienia, zgodnie z pkt VII poniżej, Uczestnik otrzymuje link przekierowujący do platformy, na której prowadzony będzie webinar, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wskazanej podczas składania Zamówienia;
  c. Szkolenie modułowe, polegające na otrzymaniu dostępu w Koncie Uczestnika do serii nagrań szkoleniowych oraz prezentacji multimedialnych podzielonych na bloki tematyczne. Po obejrzeniu nagrań szkoleniowych i prezentacji multimedialnych, o których mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik może wykonać test wiedzy dotyczący treści prezentowanych w ramach poszczególnego bloku tematycznego;
  d. dostęp do nagrania Szkolenia, o którym mowa w niniejszym ppkt lit. b. Po wykupieniu tego rodzaju Usługi Szkolenia w Koncie Uczestnika pojawia się możliwość odtwarzania nagrania Szkolenia. Uczestnik może również pobrać na swoje urządzenie prezentacje do nagrania Szkolenia, która również jest dostępna w jego Koncie. 
 3. Za udział w Szkoleniach wskazanych w pkt 2 powyżej, każdy Uczestnik otrzymuje certyfikat, wysyłany za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, w formacie pdf, w ciągu ….. dni od zakończenia Szkolenia. 

VI. KONSULTACJE

 1. Usługodawca na stronach Serwisu prezentuje Użytkownikom informacje dotyczące Konsultacji, w szczególności w postaci ich opisu oraz ich cenników. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Usługę Konsultacji dostępną w Serwisie, zgodnie z informacjami prezentowanymi na jego stronach, na zasadach określonych w pkt VII poniżej. 
 2. Konsultacje prowadzone są przez Eksperta medycyny funkcjonalnej. 
 3. Przed planowanym terminem Konsultacji, Uczestnik proszony jest o wypełnienie Ankiety oraz wykonanie Badań laboratoryjnych. Informacja ta znajduje się każdorazowo w opisie Usługi Konsultacji oraz w mailu stanowiącym przyjęcie Zamówienia do realizacji. 
 4. Podczas składania Zamówienia na Konsultację, Uczestnik wybiera termin Konsultacji za pośrednictwem elektronicznego kalendarza znajdującego się na etapie formularza Zamówienia. Wybierając termin o którym mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik powinien wziąć pod uwagę niezbędny czas na wypełnienie Ankiety oraz zrobienie Badań laboratoryjnych przed planowanym terminem Konsultacji. 
 5. Wraz z wiadomością elektroniczną stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, o której mowa w pkt VII ppkt 5 poniżej, Uczestnik otrzymuje link do Ankiety oraz szczegółowe informacje dotyczące przebiegu Konsultacji, a także wytyczne dotyczące przygotowania do Konsultacji, m.in. w postaci listy Badań laboratoryjnych koniecznych do wykonania przed Konsultacją. Uczestnik proszony jest o przesłanie Ankiety najpóźniej na 4 dni robocze przed planowaną wizytą Konsultacji.  
 6. Konsultacja polega na przedstawieniu analizy wypełnionej Ankiety i wskazaniu Zaleceń dotyczących problemu, z którym zmaga się Uczestnik. 
 7. Ekspert przeprowadza Konsultację w oparciu o informacje zamieszczone w Ankiecie. Jeżeli Uczestnik nie prześle Ankiety, zakres jej analizy lub Zalecenia będą oparte jedynie w zakresie danych przekazanych podczas Konsultacji.  
 8. Analiza Ankiety oraz zalecenia będą miały pełny zakres, jedynie w sytuacji, gdy Uczestnik prześle Ankietę nie później niż na 4 dni robocze przed planowanym terminem Konsultacji. 
 9. W sytuacji gdy Uczestnik nie dostarczy Ankiety lub samych Badań laboratoryjnych wchodzących w zakres Ankiety przed terminem Konsultacji, lecz dopiero po Konsultacji, analiza i Zalecenia wynikające z Ankiety lub z wyników Badań laboratoryjnych zostaną omówione  podczas jednej z wideokoferencji online, przeprowadzanej w ramach Opieki pokonsultacyjnej.
 10. Po Konsultacji, Uczestnik zostaje objęty Opieką pokonsultacyjną, w ramach której:
  a. w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia Konsultacji, otrzymuje na adres poczty elektronicznej, wskazanej podczas składania Zamówienia, dostęp do indywidualnego pliku zawierającego szczegółowe Zalecenia dotyczące rozwiązania problemu, z którym się zmaga. Plik jest edytowalny, zawiera miejsce na komentarze Eksperta oraz Uczestnika. Plik jest edytowany przez Eksperta w zależności od konieczności modyfikacji Zaleceń;
  b. raz w każdym miesiącu kalendarzowym, w okresie Opieki pokonsultacyjnej, w terminie umówionym pomiędzy Ekspertem a Uczestnikiem, za pośrednictwem zewnętrznej platformy elektronicznej, odbywa się wideokonferencja online, podczas której omawiane są efekty pracy Uczestnika, wykonywanej na podstawie Zaleceń oraz kwestie związane z koniecznością ewentualnych modyfikacji Zaleceń;
  c. w wyjątkowych sytuacjach może komunikować się z Ekspertem za pośrednictwem wiadomości elektronicznych. Za wyjątkowe sytuacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, uważa się konieczność konsultacji z Ekspertem z uwagi na wystąpienie nagłych, niepokojących dla Uczestnika sytuacji, takich jak w szczególności: podrażnienia skóry, wysypki,  czy uczelnia.  Uczestnik może wysłać 2 wiadomości elektroniczne w ciągu miesiąca kalendarzowego, dotyczące sytuacji opisanych w niniejszym ppkt lit. c.

VII. ZAKUP SZKOLEŃ I KONSULTACJI

 1. Usługodawca na stronach Serwisu prezentuje Użytkownikom informacje dotyczące Usług Szkolenia oraz Konsultacji, w szczególności w postaci ich opisów oraz cenników. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Usługę Szkolenia lub Konsultacji dostępną w Serwisie, zgodnie z informacjami prezentowanymi na jego stronach. 
 2. Szczegółowe warunki dotyczące zakresu oraz przebiegu Usługi Szkolenia lub Konsultacji, wskazane są w opisie każdej Usługi Szkolenia lub Konsultacji, w którym wskazane są m.in. zakres tematyczny Szkoleń i Konsultacji. 
 3. Informacje o możliwości Zamówienia Usługi Szkolenia lub Usługi Konsultacji stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik składa Zamówienie poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi Szkolenia lub Konsultacji.
 6. Umowa o świadczenie Usługi Szkolenia lub Konsultacji zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VIII. KLUB I POZOSTAŁE TREŚCI CYFROWYCH

 1. Usługodawca, w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikowi zawarcie Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w tym w  postaci Dostępu do Klubu.
 2. Klub jest portalem społecznościowym zrzeszającym osoby zainteresowane kosmetologią i medycyną funkcjonalną i być platformą do wymiany doświadczeń wiedzy.
 3. Klub jest rozwiązaniem dostarczanym przez Mighty Software, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Sposób i zasady korzystania z Klubu mogą określać odrębne regulaminy dostępne na stronie internetowej Klubu.
 4. Dostęp do Klubu, Użytkownik może uzyskać poprzez zawarcie Umowy o dostarczenie treści cyfrowych w Serwisie, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym punkcie, oraz pkt. IX.
 5. Dokładne informacje o Dostępie do Klubu, w  tym w szczególności opis Klubu i jego zawartości, a także cenniki, wskazane zostały w na stronach internetowych Serwisu.
 6. Usługodawca oświadcza, że w zależności od Treści cyfrowej dostępnej w Serwisie, ma prawo udzielić licencji lub dalszej licencji na korzystanie z Treści cyfrowej,  na zasadach zgodnych z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 7. Usługodawca informuje Użytkownika na stronach internetowych Serwisu, w opisie Treści cyfrowej, o wymaganiach technicznych koniecznych do prawidłowego działania Treści cyfrowych, w tym o funkcjonalności, kompatybilności i interoperacyjności Treści cyfrowej.
 8. Sprzedawca udostępnia Klientowi Treści cyfrowe w sposób wskazany w na stronach internetowych Sklepu, w opisie Treści cyfrowej najpóźniej w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 9. Usługodawca udostępnia Treść cyfrową niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia
 10. Do zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych stosuje się pkt. IX Regulaminu.
 11. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych jest zawierana na czas oznaczony i rozwiązuje się z chwilą pobrania Treści cyfrowej przez Użytkownika.
 12. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, Licencję stanowi zarówno licencja jak i dalsza licencja (sublicencja) w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 13. Usługodawca w ramach zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, udziela Klientowi na czas nieokreślony, nieodpłatnej i niewyłącznej Licencji do korzystania z Treści cyfrowych (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”). Sprzedawca udziela Klientowi Licencji do korzystania z Przedmiotu Licencji na następujących polach eksploatacji:
 14. wprowadzania do pamięci komputera Klienta;
 15. wykorzystywanie w dowolnej formie tylko i wyłącznie na potrzeby własne Klienta.
 16. Klientowi nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.

IX. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW LUB UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH 

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom składanie Zamówień i zawarcie Umowy sprzedaży Towarów lub Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych.
 2. Informacje o Towarach oraz Treściach cyfrowych podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszystkie Towary i Treści cyfrowe dostępne w Serwisie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. 
 5. Użytkownik może złożyć Zamówienie poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów lub Treści cyfrowych będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 6. Umowa sprzedaży Towarów lub Umowa o dostarczanie Treści cyfrowych zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

X. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów lub Treści cyfrowych jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych towarową. 
  a. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  b. za pośrednictwem operatora pocztowego;
  c. dostarczone do Paczkomatu.
 3. Treści cyfrowe, wysyłane są na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia. 
 4. Sprzedawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Towaru lub Treści cyfrowej informuje Użytkownika o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru lub Treści cyfrowej.
 5. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt X ppkt 2.
 6. Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi dowód zakupu.
 7. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

XI. PŁATNOŚCI

 1. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach Usług Szkolenia, Konsultacji, Towarów oraz Treści cyfrowych. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty. 
 2. Użytkownik dokonuje zapłaty za pośrednictwem płatności elektronicznej (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika; Po uzyskaniu informacji z systemu agenta rozliczeniowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik otrzymuje pierwszą z wiadomości elektronicznych, wysyłanych w ramach Szkolenia, o którym mowa w pkt V ppkt 2 lit. a, link do Szkolenia, o którym mowa w pkt V ppkt 2 lit. b, dostęp do Szkolenia modułowego oraz nagrania Szkolenia, o których mowa odpowiednio w pkt V ppkt 2 lic. c i d; w przypadku Towarów i Treści cyfrowych wysyłka dokonana zostaje niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia.
 3. Dostęp do Klubu opłacany jest automatycznie poprzez pobieranie płatności przez Usługodawcę, bez aktywnego udziału Użytkownika, tj. za pośrednictwem karty kredytowej wskazanej przez Użytkownika podczas składania Zamówienia (dalej ,,Płatność subskrypcyjna’’).
 4. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, Usługodawca uzyskuje zgodę Konsumenta na automatyczne przedłużenie dostępu w ramach zakupionego Pakietu i  cykliczne obciążanie jego karty kredytowej. 
 5. W ramach Płatności subskrypcyjnej, opłata jest pobierana raz w każdym miesiącu rozliczeniowym, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Dostępu do Klubu. 
 6. Przez upływ miesięcznego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ppkt 4 powyżej rozumie się upływ dnia poprzedzającego dzień, który datą odpowiada pierwszemu dniowi okresu rozliczeniowego, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – upływ ostatniego dnia takiego miesiąca. 
 7. Opłata za każdy okres rozliczeniowy pobierana jest w pierwszym dniu każdego okresu rozliczeniowego.
 8. W przypadku, gdy opłata za kolejny okres rozliczeniowy nie może być zrealizowana za pośrednictwem karty kredytowej, Usługodawca wezwie  Użytkownika do usunięcia naruszenia poprzez wybranie innej formy płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy, o ile jest to możliwe. Usługodawca może w takim przypadku dokonać zawieszenia świadczenia Usługi dostępu, do czasu wpłynięcia płatności Użytkownika za kolejny okres rozliczeniowy. 
 9. Użytkownik może dokonać wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej w postaci dostępu do Klubu w każdym czasie ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenia Umowy Treści cyfrowej w postaci dostępu do Klubu Użytkownik dokonuje za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w pkt. I Regulaminu. Usługodawca może wprowadzać zmiany opłat za Dostęp do Klubu oraz zmiany dotyczące specyfikacji Dostępu do Klubu w postaci jego zawartości i zakresu tematycznego, jednak wszelkie tego typu zmiany cen lub specyfikacji obowiązywać będą nie wcześniej niż 30 dni po wysłaniu do Użytkownika zawiadomienia pocztą elektroniczną. 
 10. W przypadku zmian warunków Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej w postaci dostępu do Klubu, o których mowa w ppkt 14 powyżej, Użytkownik posiada prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia dokonania zmian.
 11. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. 

XII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Treści cyfrowych, Towarów lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie usługi, ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przedsiębiorca wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie. 
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  a. świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  b. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli;
  h. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
  j. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  k. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  l. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupioną rzecz należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 8. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu rzeczy, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.

XIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:
  a. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  b. wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych,
  c. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  d. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 3. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
  c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIV. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW ORAZ TREŚCI CYFROWYCH Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Treści cyfrowe bez wad.
 2. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres AGENTLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jana Kantego Federowicza 35/21, 30-392 Kraków, na adres poczty elektronicznej: kontakt@agently.com.pl.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar lub Treści cyfrowe, jeżeli jest to możliwe dołączając do nich dowód zakupu. Treści cyfrowe lub Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ppkt 3.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika. 

XV. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: AGENTLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jana Kantego Federowicza 35/21, 30-392 Kraków, na adres poczty elektronicznej: kontakt@agently.com.pl.
 2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

XVI. GWARANCJE

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Serwisu.

XVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu Internetowego.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji oraz procedury wprowadzania zmian w Regulaminie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 9. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług w Serwisie. 
 10. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców, nie będących osobami fizycznymi zawierającymi Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Wyrażając zgodę, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Privacy Settings saved!
Ustawienia prywatności

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Kontroluj swoje osobiste usługi plików cookie tutaj.


Niezbędne pliki cookie zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to wpłynąć na działanie witryny.

Używamy niezbędnych plików cookie, aby nasza strona działała. Chcielibyśmy również ustawić opcjonalne pliki cookie dotyczące wydajności, aby pomóc nam je ulepszyć. Nie ustawimy opcjonalnych plików cookie, chyba że je włączysz. Korzystanie z tego narzędzia spowoduje ustawienie pliku cookie na Twoim urządzeniu, aby zapamiętać Twoje preferencje.

Chcielibyśmy ustawić pliki cookie Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niej korzystasz. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania tych plików cookie, odwiedź naszą stronę Prywatność i pliki cookie.

Odrzuć wszystkie usługi
Zaakceptuj wszystkie usługi